STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91656 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91657 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91658 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 44/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

91659 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K3EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 45/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

91660 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023