STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91691 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-683/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

91692 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-685/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019

91693 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-686/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

91694 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-687/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

91695 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-688/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019