STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91696 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-906/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

91697 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-908/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

91698 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-909/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

91699 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-907/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

91700 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020