STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91706 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-678/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

91707 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-679/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019

91708 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-679/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019

91709 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-680/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019

91710 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-681/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/11/2019