STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91741 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

91742 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

91743 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 243/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

91744 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 484/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019

91745 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 488/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019