STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91751 Nẹp DCS/DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 052/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

91752 Nẹp DCS/DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 052/MDN/0320REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

91753 Nẹp DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

91754 Nẹp DHS 135 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 248/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

91755 Nẹp DHS các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019