STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91751 Phụ kiện máy giúp thở: board mạch chính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 58/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

91752 Phụ kiện máy giúp thở: board mạch chính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

91753 PHỤ KHOA HỌ PHẠM VĂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3159S PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
08/03/2020

91754 Phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 11-1018ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

91755 Phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 434-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022