STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91791 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

91792 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91793 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay chữ T chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 043/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
30/07/2020

91794 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay chứ T chéo Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 129/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

91795 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023