STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91821 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

91822 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022

91823 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
02/03/2023

91824 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 005/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
20/04/2023

91825 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
05/06/2023