STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91861 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 224/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91862 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - III TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 225/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91863 Nẹp khóa xương gót chân các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 228/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91864 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

91865 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021