STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91866 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
27/11/2020

91867 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

91868 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190173.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/10/2019

91869 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 144/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/02/2021

91870 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
02/06/2021