STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91911 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 09/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
16/10/2023

91912 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

91913 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICH 01/2023/PL-RICH Còn hiệu lực
25/10/2023

91914 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91915 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023