STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91976 Nẹp khóa đầu trên xương chày sau trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-405-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91977 Nẹp khóa đầu trên xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 074/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

91978 Nẹp khóa đầu trên xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 074/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

91979 Nẹp khóa đầu trên xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-65-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

91980 Nẹp khóa đầu trên xương tay trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022