STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91986 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 305/21/170000116/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lê Gia Còn hiệu lực
14/06/2021

91987 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 804/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA – Chi nhánh Long An Còn hiệu lực
29/10/2021

91988 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 01/2022/PL-HM Còn hiệu lực
28/03/2022

91989 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX 01-22/DUPHARMAX Còn hiệu lực
18/04/2022

91990 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC PL1010/10102022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2022