STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92066 Quả lọc máu dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
01/07/2020

92067 Quả lọc máu (Quả lọc thận nhân tạo)- Synthetic Hemodialyzer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAM 03/2203/METRAT-2021 Còn hiệu lực
01/07/2022

92068 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/05/2021

92069 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2021

92070 Quả lọc máu có hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 416/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022