STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92066 Nẹp xương đòn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

92067 Nẹp xương đòn các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

92068 Nẹp xương đòn các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

92069 Nẹp xương đòn các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

92070 Nẹp xương đòn các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 159/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019