STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92116 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 238/MED0918/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

92117 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 239/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

92118 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED1218/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

92119 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

92120 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/21 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021