STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92141 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 041022 Còn hiệu lực
04/10/2022

92142 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1110 Còn hiệu lực
11/10/2022

92143 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1711 Còn hiệu lực
17/11/2022

92144 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019

92145 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019