STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92161 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1345/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92162 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1453/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

92163 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride và lithium. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1455/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

92164 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho chu trình rửa thêm kim hút mẫu/thuốc thử trên máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1266/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92165 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1323/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020