STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92171 Xi măng xương sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-132-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
07/09/2020

92172 Xi măng xương sinh học độ nhớt trung bình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-270-2018 CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
14/06/2019

92173 Xi măng xương sinh học độ nhớt trung bình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-272-2018 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/06/2019

92174 Xi măng xương sinh học độ nhớt trung bình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-L TR-RA-463-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

92175 Xi măng xương sinh học độ nhớt trung bình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-316-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
09/12/2019