STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92246 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 29/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

92247 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 38/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
21/05/2020

92248 Ống nuôi ăn dạ dày tá tràng cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 12/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

92249 Ống nuôi ăn dài ngày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 22/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

92250 Ống nuôi ăn hỗng tràng qua ngã mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-54/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/12/2022