STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92256 One Step H.pylori Ag Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

92257 One Step H.Pylori Antigen Test Device TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92258 One Step H.Pylori Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92259 One step HBsAg Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2205PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2023

92260 One Step HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022