STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92261 NÚT CHẶN KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0041-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

92262 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0049-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

92263 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 2023-01/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
21/02/2023

92264 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CONG TY TNHH ASENAC 03-2022/ASENAC Còn hiệu lực
23/03/2023

92265 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023