STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92266 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 085.1/ZMR/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/06/2020

92267 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127/ZMR/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

92268 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1578/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

92269 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20230118-01/ZM-KQPL Còn hiệu lực
07/08/2023

92270 Ổ cối khớp háng bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021511/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021