STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92281 Nẹp đêm A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

92282 nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512cl23/4/19 Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

92283 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

92284 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 180423/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
18/04/2023

92285 Nẹp đóng sọ không dùng vít (phụ kiện đính kèm Phụ lục 1 TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019