STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92286 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

92287 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có dây dẫn đường, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

92288 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có đầu nặng, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

92289 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 29/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

92290 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 38/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
21/05/2020