STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92306 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210068 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

92307 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210432-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/06/2021

92308 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210890-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/11/2021

92309 Ống soi niệu quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 21/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92310 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 22/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023