STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92411 Ống nối nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008022/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

92412 Ống nối nội khí quản (con sâu máy thở) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

92413 Ống nối nội khí quản-dây máy thở (sâu máy thở) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

92414 Ống nối ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1364/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
03/09/2020

92415 Ống nối ống đặt nội khí quản (Sâu máy thở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 03-PL-Ningbo Boya-Thanh Bình Còn hiệu lực
16/09/2023