STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92426 Ống chữ T nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

92427 Ống chữ T nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

92428 Ống chữ Y nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

92429 Ống chữ Y nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

92430 Ống chữ Y nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023