STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92436 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-149/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

92437 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
03/02/2020

92438 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 212/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

92439 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_01/PCBPL Còn hiệu lực
15/11/2022

92440 Ống chứa mẫu dùng cho hệ thống máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3542 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SUNMED Còn hiệu lực
10/12/2020