STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92561 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 092-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TPMED Còn hiệu lực
22/07/2019

92562 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 016-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

92563 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

92564 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 186-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kĩ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

92565 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 204-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
19/11/2021