STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92596 Ngáng miệng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT KOINT01/24/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2024

92597 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180028 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
12/03/2020

92598 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 590.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
02/11/2020

92599 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

92600 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022