STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92661 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020

92662 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 71/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
25/08/2021

92663 Nhiệt kế thủy ngân (Clinical Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 02PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
28/09/2020

92664 Nhiệt kế thủy ngân (Clinical Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 04PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
30/11/2020

92665 Nhiệt kế thủy ngân SAFETY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01B/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019