STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92666 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2471/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Còn hiệu lực
03/12/2021

92667 Nhãn áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 147/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

92668 Nhãn áp kế Schiotz/Appa-Schiotz TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3147-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
09/03/2020

92669 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 10/PL Còn hiệu lực
26/05/2022

92670 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 04.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
17/04/2023