STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92681 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

92682 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

92683 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 31/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

92684 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

92685 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
11/07/2019