STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94706 ỐNG NỘI KHÍ QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

94707 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0054-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

94708 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Đã thu hồi
13/03/2023

94709 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/06/2023

94710 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023