STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94711 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

94712 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/125 Còn hiệu lực
18/08/2023

94713 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-12/AN-CB Đã thu hồi
01/12/2023

94714 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

94715 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-12/AN-CB Còn hiệu lực
10/01/2024