STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94726 Ống nội khí quản (có bóng, không bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0246PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
11/06/2021

94727 Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

94728 Ống nội khí quản - Curity Oral/Nasal Tracheal Tube Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

94729 Ống nội khí quản - Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

94730 Ống nội khí quản - Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed/ Reinforced TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019