STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94746 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

94747 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-006/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/01/2022

94748 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 74/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/01/2023

94749 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 76/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

94750 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023