STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94766 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM 2022002/HKT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

94767 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 01/2022/HN-PCBPL Còn hiệu lực
17/05/2022

94768 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/130 Còn hiệu lực
08/07/2022

94769 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 984/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

94770 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 63/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022