STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94771 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 64/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

94772 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

94773 ỐNG NỘI KHÍ QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

94774 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0054-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

94775 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Đã thu hồi
13/03/2023