STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94776 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/06/2023

94777 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

94778 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

94779 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/125 Còn hiệu lực
18/08/2023

94780 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-12/AN-CB Đã thu hồi
01/12/2023