STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94781 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

94782 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-12/AN-CB Còn hiệu lực
10/01/2024

94783 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/07 Còn hiệu lực
19/01/2024

94784 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 22022024 Còn hiệu lực
22/02/2024

94785 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO ME258/2023 Còn hiệu lực
13/03/2024