STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94796 Ống thông cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL38/170000041/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

94797 Ống thông cho ăn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

94798 Ống thông cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 189 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

94799 Ống thông cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22002 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

94800 Ống thông cho ăn qua đường ruột TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 01/2023/RA-PL Còn hiệu lực
16/03/2023