STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94801 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Còn hiệu lực
28/07/2023

94802 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/45 Còn hiệu lực
09/08/2023

94803 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 102024/KQPL-MV Còn hiệu lực
15/03/2024

94804 Ống thông dẫn đường Attain Command™ + SureValve™ Guide Catheter for Left-Heart Delivery TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
07/10/2019

94805 Ống thông dẫn đường SOLO-TRAK® TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019