STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94846 Ống thông Chuyển Phôi Cong Guardia AccessET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 186/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

94847 Ống thông Chuyển Phôi Guardia Access TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 188/MED0819 Ống thông Chuyển Phôi Guardia Access Còn hiệu lực
14/02/2020

94848 Ống thông Chuyển Phôi Guardia AccessET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
13/10/2020

94849 Ống thông Chuyển Phôi Nano Guardia Access TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

94850 Ống thông chụp chẩn đoán, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020