STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94861 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0075/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/10/2020

94862 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0019/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2020

94863 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

94864 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0078/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

94865 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0141/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021