STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94916 Ống thông dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 44/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94917 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 45/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94918 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 15.2023/CLEAR Còn hiệu lực
26/10/2023

94919 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 26 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

94920 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 27 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022