STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94921 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Đã thu hồi
28/07/2023

94922 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Còn hiệu lực
28/07/2023

94923 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 029.23/PL-TVME Còn hiệu lực
19/10/2023

94924 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 06/2023/TH-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

94925 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 027.23/PL-TVME Còn hiệu lực
26/12/2023