STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94926 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 15.2023/CLEAR Còn hiệu lực
26/10/2023

94927 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 26 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

94928 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 27 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

94929 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 28 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

94930 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0126/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
06/09/2021