STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94936 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 953/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2021

94937 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 586-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

94938 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3764 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/06/2021

94939 Ống thông dẫn đường dùng trong thủ thuật cấy máy tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 024KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

94940 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 173/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021