STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94966 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm bán định lượng IgM đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

94967 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm phát hiện GDH của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 24/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

94968 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-245/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

94969 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1079/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

94970 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng C-Peptid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-728/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020